DMS8000

DMS8000 sistem centralnog nadzora i upravljanja

Siemens-ov DMS8000 sistem centralnog nadzora i upravljanja je moćan sistem koji omogućava centralizovano upravljanje i nadzor mogućih opasnosti. Bez obzira da li je u pitanju javna zgrada ili fabrika, mala i jednostavna ili velika i kompleksna primena, DMS8000 je idealno rešenje koje zadovoljava bilo koju potrebu.
DMS8000 obezbeđuje kompletan spektar proizvoda za sigurnosno i bezbednosno upravljanje.

 • MM8000 stanica centralnog nadzora i upravljanja
 • MM8000 Exspress stanica centralnog nadzora i upravljanja
 • MK8000 OPC server
 • NK8000 mrežni moduli


MM8000 stanica centralnog nadzora i upravljanja

MM8000 nudi upravljanje sa jednog izvora kako bi osigurala sigurnost ljudi i objekata. Stanica omogućava centralizovano upravljanje i nadzor širokog spektra protivpožarne zaštite, elektronske sigurnosti i kontrolnih sistema.
MM8000 lako intregiše podsisteme Simensa ili drugih proizvođača preko standardnih interfejsa kao što su OPC ili Modbus-a.


Prednosti:
 • Sofisticirana stanica za upravljanje bazirana na decenijama iskustva
 • Centralizovano upravljane i nadgledanje
 • Visoka fleksibilnost u konfigurisanju kao bi se zadovoljili uslovi koji su postavljeni strategijom sigurnosti i bezbednosti
 • Izvanredne sposobnosti navođenja u situacijama reagovanja na događaje
 • Otvorena struktura i mogućnost prilagođavanja na sisteme koji se kreću od malih do velikih
 • Sigurna investicija okrenuta budućnosti za slučajeve kada dolazi do menjanja uslova


MM8000 Exspress stanica centralnog nadzora i upravljanja

MM8000 je idealno rešenje ako sa jednog mesta kontrolišete i rukujete Siemens-ovim sistemom protivpožarne zaštite.
Stanica centralnog nadzora i upravljanja daje jasan pregled mesta sa koga se oglasio alarm i daje jasne instrukcije šta treba da se uradi u datoj sistuaciji. MM8000 Exspress se lako može unaprediti u punu verziju MM8000 bilo kada.


 • Prikladno za male primene koje zahtevaju grafičku podršku
 • Centralno rukovanje protivpožarnim sistemom
 • Jasna struktura i intuitivan korisnički interfejs koji omogućava brz pregled
 • Brzo saniranje događaja
 • Istoriju aktivnosti čuva u bazi podataka što omogućava rekonstrukcije događaja i pribavljanje dugoročnih informacija
 • Sigurna investicija – lako se može unaprediti u MM8000 stanicu za centralno upravljanje i nadzor


MK8000 OPC Server

MK8000 je softver koji integriše Siemens-ov sigurnosni i bezbednosni podsistem u sistem upravljanja. Podržava OPC standard (OLE za kontrolu procesa), specifikaciju ili niz pravila i procedura koje omogućavaju da više softverskih programa ili aplikacija komunicira međusobno.

img
Prednosti:
 • Standardizovan otvoreni interfejs za različite tipove Siemens-ovih podsistema protipožarne zaštite i bezbednosti
 • Istovremeno može da radi sa Siemens-ovim sistemima i sistemima drugih proizvođača
 • Isplativo rešenje jer je jednostavno za integrisanje
 • Samo jedan standardizovan interfejs
 • Fleksibilna i modularna softverska struktura koja omogućava rešenja od jednostavnih jednostaničnih do kompleksnih, distribuiranih konfiguracijaNK8000 mrežno rešenje

NK8000 je mrežno rešenje za povezivanje različitih sigurnosnih i bezbednosnih jedinica na DMS8000 stanice za upravljanje.
To je porodica mrežnih proizvoda posebno dizajniranih za korišćenje u sistemima različitih veličina. Podsistemi su povezani sa mrežom preko NK8000 Ethernet ulaza. NK8000 je bazirana na LAN standardima, TCP/IP, Ethernet i BACnet/IP.
NK8000 porodica proizvoda uključuje:

 • NK8232 Ethernet ulaz– nudi do četiri serijske linije i jedan LON bus
 • NK8235 Ethernet ulaz – sa BACnet gateway, sa do četiri serijske linije i jedan LON bus
 • NK8237 Modbus gateway – predviđa dvosmernu Modbus RTU i TCP/IPvazu sa sistemom detekcije požara


Prednosti:
 • Jedna Ethernet mreža za upravljački nivo i konekcija na sigurnosni i bezbednosni sistem na automatizovanom nivou
 • NK8000 proizvodi mogu koristiti postojeću IT inftastrukturu
 • Jedan tip mreže za lokalne sisteme, sisteme veličine kampusa i sisteme na širokom području
 • Bezbedna i laka interakcija bez potrebe za sistemima višeg nivoa
 • Konfiguracija i skidanje konfiguracije ili firmvare-asa udaljene centrale


DMS8000 – u potpunosti podesiv i otvoren za budućnost

Otvorena struktura i podesivost DMS8000 sistema za upravljanje i nadzor omogućava potpunu integraciju podsistema.


Lokalna konfiguracija

Lokalna konfirguracija za primenu malih razmera npr. jedna zgrada

Rešenje za primenu malih razmera predstavlja jednu radnu stanicu koja sadrži sve nivoe softvera od klijenta do servera i komunikacije.


LAN konfiguracija

LAN konfiguracija za primenu srednjih razmera npr. kampus

Za primenu srednjih razmera, može se impalementirati struktura klijent/server: Više operativnih radnih stanica može se povezati preko Ethernet (LAN) na centralni server.


WAN konfiguracija

WAN konfiguracija za primenu velikih razmera npr. kompanija sa ograncima u različitim gradovima

Podeljena klijent /server struktura je idealna za veliku primenu sa višestrukim odgovornostima u rukovanju. Server stanica omogućava komunikaciju i funkcionisanje jedne ili više radnih stanica koje su umrežene preko WAN-a. Kako server koordinira sve aktivnosti, više operatera bez problema mogu sarađivati na istoj lokaciji. Šta više, zgrade čak ni geografski ne moraju biti blizu, mogu biti na valikoj udaljenosti jedna od druge, čak i u različitim gradovima. Za povećanje pouzdanosti, mrežne veze se mogu postaviti redundantno.


Redudantni sistem

DMS8000 sa strukturom dvojnog servera: redudantno rešenje doraslo najizazovnijim zahtevima tolerancije na greške.


Baziran na otvorenim standardima

Bez obzira da li je u pitanju hardver ili softver otvorena struktura DMS8000 je bazirana na najnovijim standardima: standardan PC hardver, Microsoft Windows, MS-SQL server baza podataka, OPC, BACnet, TCP/IP mreža i AutoCAD format za crtanje. Zato što se radi o otvorenom sistemu, drugi podsistemi mogu se integrisati na isplativ način preko generičkog OPC klijenta.


Mogućnost proširenja u cilju zadovoljenja bilo kojih zahteva

DMS8000 sistem se može lako proširiti, dodatne stanice za upravljanje ili podsistemi mogu se dodati po potrebi.
DMS8000 se može lako prilagoditi i modifikovati kad god se potrebe i uslovi promene. MM8000 Express se može lako i jednostavno unaprediti na punu verziju MM8000.